Welkom bij Groene Ruimte Maken

Welkom bij Groene Ruimte Maken. Groene Ruimte Maken is een samenwerkingsverband van ZZP-ers met als doel stadswijken leefbaarder, gezonder en veerkrachtiger te maken door het creëren van gezamenlijk (eetbaar, speelbaar, leefbaar) groen, zoals buurtmoestuinen en stadslandbouwprojecten.

De buitenruimte in wijken kan vaak anders worden ingericht, zodat bewoners zich uitgenodigd voelen om elkaar te ontmoeten, samen te werken, meer te bewegen, natuurlijker te spelen en gezonder te eten.  Hier wordt de wijk leefbaarder en veiliger door. Onder invloed van recente ontwikkelingen in de samenleving staan gemeenten, stadsdelen en woningbouwverenigingen er vaak voor open naar wegen te zoeken om sociaal ondernemers en actieve bewoners meer ruimte te geven (de energieke samenleving).

Groene Ruimte Maken speelt hierop in door samen met bewoners, scholen en ouders projecten te ontwikkelen en kennis hierover te delen. In de afgelopen jaren hebben wij i.s.m. met bewoners en partners diverse buurtmoestuinen en stadslandbouwprojecten opgezet, maar ook bijvoorbeeld mee ontwikkeld aan Platform Eetbaar Amsterdam, groene schoolpleinen, een biodiversiteitstuin, een naschools NME-programma en storytelling -projecten met ouderen en jongeren. Onze rol is het ontwikkelen van concepten en projecten, het opzetten van samenwerkingsverbanden en het adviseren over concrete uitvoering. Altijd met als doel: hoe worden mensen en kinderen sterker, wijken zelfredzamer en gemeenschappen gezonder.

Producten

 • Bewonersinitiatieven: GRM ondersteunt trekkers van wijkinitiatieven door middel van coaching, advisering en ondersteuning, zowel praktisch (tuininrichting en ontwerp, plantenkennis, bodembeheer ed), procedureel en op het gebied van leiderschap. Janine en Annet putten hierbij uit een schat aan ervaring als actieve burgers, sociaal ondernemers, en adviseurs bij stadslandbouwprojecten, in Leiden e.o. en Amsterdam en zijn een van de intermediairs van Groen Dichterbij. Bijvoorbeeld: project formuleren, medestanders en samenwerkingspartners zoeken, financiering vinden, stappenplan maken, ontwerp en aanleg door co-creatie - zie bijvoorbeeld: Samenwerken in groene buurtprojecten
 • Scholen: GRM werkte samen met andere experts aan het project Veilige School, begeleidde basisscholen de Achtsprong en Het Gein (Amsterdam) bij aanleg van een groen schoolplein, ontwikkelde het naschoolse NME-programma Spelen in het groen om ouders en kinderen uit te nodigen mee te doen in stadstuinen en stadsnatuur, zette vele maatschappelijke stages op, schreef een Gezonde Schooladvies voor de thema’s Voeding en Sport en bewegen (voor de Fiep Westendorpschool in Amsterdam), en gebruikte storytelling als methodiek om scholieren meer te betrekken bij oudere bewoners in hun wijk
 • Concept- en organisatieontwikkeling, bijv
  • het ontwikkelen van het project Gezond Slotermeer, ism een hogeschool, RIVM, stadsdeel, opbouwwerk en gezondheidspractictioners,
  • conceptontwikkeling voor de Empowerment Coöperatie Amsterdam in Amsterdam Zuidoost,
  • ondersteuning bij het opzetten van wijkondernemingen zoals de Buurtzaak in Amsterdam Overtoomse Veld.
 • Gemeenten, woningbouwcorporaties en andere wijkprofessionals; daarnaast adviseert GRM ambtenaren en andere wijkprofessionals bij het omgaan met de nieuwe energie vanuit bewoners. Lelijke braakliggende terreintjes, hangjongeren, dure leegstaande gebouwen en verloederde tuinen en plantsoenen bieden kansen - voor participatie en sociale vernieuwing. Hoe kun je burgerinitiatieven aanjagen en faciliteren, zodat er van de nood een deugd wordt gemaakt, met nieuwe ondernemerskracht en diversiteit? Hoe krijg je helder wat ieders rol is en hoe krijg je de gemeentelijke organisatie mee om de samenwerking met burgerinitiatieven mogelijk te maken? Bijvoorbeeld door:
 •  
  • Uitvoeren van participatietrajecten, bijv op het gebied van duurzame energie, groene ruimte, leegstaand vastgoed en overlast van hangjongeren
  • Organiseren van conferenties om wijkinitiatieven met elkaar en met stadsdeelprofessionals te verbinden

Onze activiteiten

Buurtmoestuinen

Waar hebben wij al Groene Ruimte gemaakt? Lees over onze ervaringen, en neem contact op om een kijkje te nemen in de tuinen! Ook onderhouden wij een intensief contact met collega-tuininitiatieven, stadslandbouw-experts en -netwerken, en verwijzen wij je graag door!

Adviezen en trainingen

Groene Ruimte Maken is je partner voor het opzetten van een buurtmoestuin of ander groen initiatief in je wijk. We kunnen je helpen en delen graag onze kennis.

Groene ruimte biedt kansen. Ben je als wijkprofessional op zoek naar nieuwe ideeën, neem contact op. We delen graag onze ideeën, netwerken en inspiratie - voor een frisse wind in de wijk.

Op zoek naar een stage?

Stagiair Media, Informatie en Communicatie gezocht

Heb je interesse voor webredactie en social media als tool voor het betrekken van groepen burgers bij wijkondernemingen en vernieuwende bottom-up initiatieven?

Dan is een stage bij Groene Ruimte Maken (GRM) misschien iets voor jou. Lees verder ... 

Meer info: Annet van Hoorn, annet@groeneruimtemaken.nl, 06-25302315

Projectontwikkeling

Groene Ruimte Maken is ook goed in het ontwikkelen van projecten en samenwerkingsverbanden - om de capaciteit te creëren voor een gezonde, groene en vitale wijk.

Lees meer...